Superstudio 2012

(69 studentů architektury - 23 týmů - 1 zadání - 24 hodin)

V manipulačním prostoru centra DOX se představí výběr nejzajímavějších projektů, které vznikly v rámci akce Superstudio 2012. Druhý ročník této ideové architektonicko-urbanistické soutěže proběhl z 24. na 25. února 2012 v prostoru Atelieru D na FSv ČVUT. Zúčastnit se mohly tříčlenné týmy libovolně složené ze všech pražských studentů architektury bez ohledu na ročník a školu. Jednotlivé týmy měly za úkol během 24 hodin zpracovat zadání formou autorské zprávy a powerpointové prezentace o maximální délce 10 slidů v časovém limitu 200 vteřin.

V porotě zasedli Yvette Vašourková, Lenka Křemenová a Vladimir 518. Jako vítězný byl vyhodnocen projekt Ondřeje Harta, Víta Holého a Marie Kraťukové z Fakulty architektury ČVUT. Porota dále ocenila 5 dalších návrhů bez určení pořadí.

Zadání:
„A plechové boudy (...) postupně zaplňují periferie našich periferních měst. A proč? Protože se bojíme stavět ve městech." Roman Koucký, Elementární urbanismus, 2006

Vnitřní periferie Prahy
Jde o nefunkční rozsáhlé zanedbané plochy, jsou to pustá místa bez rozvoje uvnitř města, kde ale město samotné vlastně chybí a je nahrazeno prázdnotou, ruinami, odpadem... Namísto, aby se tyto lokality využívaly, pustnou dále a města se roztahují do volné krajiny.

1) Lokalizujte a definujte pražskou vnitřní periferii a její potenciál

2) Navrhněte řešení: revitalizace, aktivace, oživení, "recyklace města", navrácení do kontextu, etc. Pojmy a celé zadání chápejte v určité šíři a nikoli dogmaticky.

Superstudio 2012

69 students of architecture - 23 teams - 1 task - 24 hours

This exhibition presents a selection of the most interesting projects created within the framework of the Superstudio event. The second annual competition of architectural and urban planning conception was held on 24 and 25 February 2012 within the premises of Studio D in the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University. The competition was open to three-member teams, which could be composed of any Prague architecture students, regardless of their year and university. The individual teams were given 24 hours to process the given task in the form of an auditor´s report, as well as a powerpoint presentation with a maximum length of 10 slides and a time limit of 200 seconds.

The panel (Yvette Vašourková, Lenka Křemenová and Vladimir 518) awarded first prize and 5 other projects without further ranking.

Task:
"And metal boxes (...) are progressively filling up the peripheries of our towns. And why? Because we are too afraid to build in the towns." Roman Koucký, Elementární urbanismus (Elementary Urban Planning), 2006

Prague’s internal peripheries - these are huge, non-functioning and neglected surfaces. They are abandoned spaces without any development inside the city, but where the city itself is missing and is replaced by ruins, litter, emptiness... Instead of being utilised, these localities are falling into decay, whilst cities are spreading further out into the undeveloped landscape.

1) Localize and define Prague’s inner periphery and its potential.

2) Propose a solution: revitalisation, activation, renewal, "recycling of the city", return to context, etc. The overall task and terms are to be understood in a wider sense, rather than dogmatically.